Sunday, February 13, 2011

การลบข้อมูลออกจาก B-tree

การลบค่าข้อมูลออกจาก B-Tree ใช้วิธีการเชื่อมโยง 2 โหนดให้กลายเป็น 1 โหนด แทนที่จะแตกค่าออกเป็น 2 โหนด ทั้งนี้เพื่อให้สามารถคงคุณสมบัติของโครงสร้าง B-Tree เอาไว้ให้ได้ หากเป็นการลบค่าของ Leaf Node จะทำได้ง่ายกว่า คือเป็นการลบค่านั้นๆ ออกจากโครงสร้างเท่านั้น

No comments:

Post a Comment